Jdi na obsah Jdi na menu

ŘÁD PRO JMENOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ

22. 9. 2017

ŘÁD

 PRO JMENOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO

 

POSUZOVÁNÍ VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ

 

Preambule

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (dále jen „ČMMJ, z.s.“) je na základě pověření Ministerstva zemědělství č. 4/2014 ze dne 27. srpna 2014 oprávněna k organizování zkoušek psů z výkonu (lovecké upotřebitelnosti). Tento řád v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), upravuje zejména podmínky pro to, aby se fyzická osoba mohla stát čekatelem na funkci rozhodčího nebo rozhodčím, způsob a délku hospitace, zkoušku čekatele na funkci rozhodčího, jmenování a odvolávání rozhodčích z funkce, a provádí některá ustanovení zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů schváleného Sborem zástupců ČMMJ, z.s. v Neveklově dne 14. 3. 2014, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

(1) Na zkouškách vloh, zkouškách lovecké upotřebitelnosti a soutěžích loveckých psů (dále jen „zkoušky loveckých psů“) posuzují rozhodčí pro výkon loveckých psů.

(2) Rozhodčí jsou pro skupinu ohařů, honičů, barvářů a ostatních loveckých plemen (jezevčíků a teriérů, retrieverů a slídičů).

(3) Rozhodčím se může stát jen člen ČMMJ, z.s., který splní podmínky stanovené tímto řádem a získá příslušnou aprobaci.

(4) Podle druhu zkoušek a plemen loveckých psů se může stát rozhodčím pro posuzování:

·    ohařů – zkoušky vloh ohařů, podzimní zkoušky ohařů, lesní zkoušky ohařů, vodní práce ohařů, všestranné zkoušky ohařů a Field Trial,

 • ostatních loveckých psů -  jezevčíků a teriérů, retrieverů a slídičů – práce na povrchu -  zkoušky vloh, podzimní zkoušky, vodní práce, lesní zkoušky, zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nadhánění zvěře, barvářské zkoušky a všestranné zkoušky a Field Trial,
 • honičů – honičské zkoušky, individuální honičské zkoušky slovenských kopovů a barvářské zkoušky honičů,

·    barvářů – předběžné zkoušky a individuální zkoušky barvářů,

 • norníků při norování.

 

 

 

 

Článek 2

ČEKATEL NA FUNKCI ROZHODČÍHO

 

(1) Čekatelem na funkci rozhodčího se může stát pouze ten, kdo

 1. dovršil minimálně věk 18 let,
 2. je členem ČMMJ, z.s.,
 3. prokáže, že samostatně vycvičil a předvedl na zkouškách loveckých psů, pro které se chce stát rozhodčím, alespoň 3 psy, kteří u těchto zkoušek  obstáli; to neplatí v případě všestranných zkoušek loveckých psů, kdy postačí, aby ten, kdo chce být rozhodčím pro všestranné zkoušky, prokázal, že samostatně vycvičil a předvedl na všestranných zkouškách alespoň dva psy, musí však být rozhodčím pro všechny zkoušky, z nichž jsou všestranné zkoušky složeny,
 4. jeho žádost byla projednána a schválena na základě doporučení Kynologické komise příslušného Okresního mysliveckého spolku (dále jen „OMS“) Mysliveckou radou OMS, jehož je žadatel členem.

 

(2) Žádost pro zařazení čekatele do evidence čekatelů se podává na základním dotazníku pro čekatele na funkci rozhodčího prostřednictvím OMS, kde je žadatel evidován. Dotazník žadatel vyplní hůlkovým písmem, strojem nebo na počítači.

 

(3) K žádosti doloží fotokopie soudcovských tabulek prokazujících, že samostatně vycvičil a předvedl na zkouškách loveckých psů stanovený počet psů. Při pochybnostech si může kynologická komise ČMMJ z.s., od čekatele vyžádat doplňující podklady prokazující, že samostatně psa vycvičil a předvedl, například fotokopii průkazu původu psa, případně doplňující soudcovské tabulky.

 

     (4) Kynologická komise příslušného OMS ověří žadatelem uvedené údaje a garantuje jejich správnost, OMS potvrdí základní dotazník a zašle s příslušnými doklady na sekretariát ČMMJ, z.s.. Pro zkoušky slídičů, teriérů a jezevčíků platí i předvedená plemena retrieverů podle dříve platných Zkušebních řádů retrieverů. Pro barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů lze započíst i plemena ohařů předvedená na barvářských zkouškách.

           

(5) Zjistí-li OMS nesrovnalosti v předložených dokladech nebo nesouhlasí-li se zařazením žadatele jako čekatele na funkci rozhodčího, vyjádří v dotazníku své negativní stanovisko, které stručně odůvodní, a spolu s doklady předá na sekretariát ČMMJ z.s., která žádosti pro zařazení čekatele do evidence čekatelů nevyhoví a žadatele o nezařazení do seznamu čekatelů vyrozumí.

 

(6) Zařadí-li ČMMJ, z.s., žadatele do seznamu čekatelů v seznamu rozhodčích, zašle mu kartu čekatele, kterou předkládá při povinných hospitacích. Čekatel na funkci rozhodčího je veden v seznamu rozhodčích v samostatné skupině podle příslušného OMS.

 

 

(7) Čekatel pro funkci rozhodčího:

·        pro zkoušky vloh, podzimní zkoušky, zkoušky vodní práce, lesní zkoušky, zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nadhánění zvěře, barvářské zkoušky, pro Field Trial, pro zkoušky norníků při norování, barvářské zkoušky honičů nebo honičské zkoušky nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek. (Skládá se jako samostatná zkouška),

·     pro všestranné zkoušky musí být rozhodčím pro zkoušky vloh nebo Field Trial, podzimní zkoušky, lesní zkoušky nebo barvářské zkoušky (platí pouze pro ostatní plemena) a zkoušky z vodní práce.

 

Článek 3

HOSPITACE ČEKATELE NA FUNKCI ROZHODČÍHO

 

(1) Čekatel, který se poprvé uchází o funkci rozhodčího, musí úspěšně ve lhůtě čtyř let splnit hospitaci na předepsaném počtu zkoušek příslušného typu a pro skupinu plemen, pro které se chce stát rozhodčím. Počet hospitací je uveden v následující tabulce.

 

 

DRUH ZKOUŠKY

OHAŘI

RETRIEVŘI

OSTATNÍ PLEMENA

NORNÍCI

BARVÁŘI

HONIČI

zkoušky vloh

3

 

3

 

 

pro podzimní zkoušky 

3

 

3

 

 

lesní zkoušky 

3

 

3

 

 

barvářské zkoušky     

3

 

3

 

 

Field Trial 

3

3

3

 

 

zkoušky vodní práce

 - bez rozdílu u které skupiny

 

3

 

 

 

 

zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nadhánění zvěře

 

 

3

 

 

zkouškách z norování

 

 

 

3

 

barvářské zkoušky honičů

 

 

 

 

3

honičské zkoušky 

 

 

 

 

3

individuální honičské zkoušky slovenských kopovů

 

 

 

 

3

předběžné zkoušky barvářů a individuální zkoušky

 

 

 

 

3

 

 

(2) Je-li čekatel (s výjimkou čekatele na všestranné zkoušky) již rozhodčím pro některou skupinu, musí úspěšně ve lhůtě dvou let splnit hospitaci na předepsaném počtu zkoušek příslušného typu a pro skupinu plemen, pro které se chce stát rozhodčím. Počet hospitací je uveden v následující tabulce.

 

 

DRUH ZKOUŠKY

OHAŘI

RETRIEVŘI

OSTATNÍ PLEMENA

NORNÍCI

BARVÁŘI

HONIČI

zkoušky vloh

2

 

2

 

 

pro podzimní zkoušky 

2

 

2

 

 

lesní zkoušky 

2

 

2

 

 

barvářské zkoušky     

2

 

2

 

 

Field Trial 

3

3

3

 

 

zkoušky vodní práce

 - bez rozdílu u které skupiny

 

2

 

 

 

 

zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nadhánění zvěře

 

 

2

 

 

zkouškách z norování

 

 

 

3

 

barvářské zkoušky honičů

 

 

 

 

2

honičské zkoušky 

 

 

 

 

2

individuální honičské zkoušky slovenských kopovů

 

 

 

 

2

předběžné zkoušky barvářů a individuální zkoušky

 

 

 

 

2

 

(3) Čekatel na všestranné zkoušky, který je rozhodčím pro zkoušky vloh nebo Field Trial, podzimní zkoušky, lesní zkoušky nebo barvářské zkoušky (platí pouze pro ostatní plemena) a zkoušky z vodní práce, musí dvakrát úspěšně splnit hospitaci na všestranných zkouškách, a to ve lhůtě do dvou let od zařazení do seznamu čekatelů na všestranné zkoušky.

 

(4) Hospitaci potvrdí vrchní rozhodčí na tiskopis „Přehled výsledků zkoušek“. Pořadatel, vrchní rozhodčí a rozhodčí, u kterého čekatel hospitoval, potvrdí čekateli tiskopis „Karta čekatele“, kterou si čekatel uschová.

 

(5) Nesplní-li čekatel hospitace ve stanovené lhůtě, jak je uvedeno v článku 3 odst. 1 až 3, a nepodá-li si žádost k prodloužení lhůty pro provedení hospitací, je vyřazen ze seznamu čekatelů.

 

           

Článek 4

ZKOUŠKA NA FUNKCI ROZHODČÍHO

 

(1) Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané tímto řádem pro čekatele na funkci rozhodčího, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího. Písemnou přihlášku ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna na sekretariát ČMMJ, z.s. v Praze se sdělením, na který termín a místo konání zkoušky zveřejněný podle článku 6 odst. 1 se dostaví, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál předkládá při samotné zkoušce).

 

(2) Stanovení místa a zkušební komise:

 1. Myslivecká rada ČMMJ, z.s. (dále jen MR ČMMJ) na návrh Kynologické komise ČMMJ (dále jen „KK ČMMJ“) určí pořádající OMS, datum a čas konání zkoušky.
 2. Zkouška se skládá před tříčlennou zkušební komisí, kterou na návrh KK ČMMJ jmenuje MR ČMMJ z řad členů KK ČMMJ, všestranných rozhodčích nebo z řad zkušených dlouholetých rozhodčích (pro skupiny plemen, kde všestranné zkoušky nejsou ve zkušebním řádu uvedeny), zároveň určí, který člen komise bude vykonávat funkci předsedy komise.
 3. O náhradním a opravném termínu zkoušky rozhodne MR ČMMJ na návrh KK ČMMJ.
 4. Pro náhradní a opravný termín zkoušky platí stejné podmínky jako u řádné zkoušky (náhradní a opravný termín může být stanoven současně s plánem řádných zkoušek).

 

(3) Průběh zkoušky

 1. Zkouška je neveřejná, mohou se jí účastnit pouze čekatelé na funkci rozhodčího a určení zkušební komisaři.
 2. Zkouška se skládá z  přezkoušení z příslušných platných zkušebních řádů formou písemného testu.
 3. Test je složen ze 30 otázek, 15 otázek je ze všeobecné části a 15 ze zkoušek loveckých psů , pro které se chce stát rozhodčím. Doba testu je 20 minut. Při konání testů pro více aprobací, zkušební komisaři dobu pro vykonání testů přiměřeně prodlouží. Test ze všeobecné části ZŘ, je vyhodnocen samostatně a získané body se přičtou ke každé skupině, pro kterou je zkouška skládána, celkový součet bodů je rozhodující, zda čekatel u zkoušky obstál.
 4. Přípustné jsou nejvýše celkem 4 chyby v součtu všeobecné části a každé skupiny, pro kterou je zkouška skládána.
 5. Je-li zkouška skládána pro více aprobací, např. podzimní a zároveň lesní zkoušky ohařů, obdrží čekatel jeden test ze všeobecné části, a další testy podle počtu a typu příslušných aprobací, pro které se chce stát rozhodčím.  
 6. Zkoušky se nesmí účastnit čekatel, který není uveden v seznamu zaslaném z ČMMJ, z.s..

 

(4) Neuspěl-li čekatel při zkoušce, může zkoušku do tří měsíců opakovat. Opakování zkoušky je přípustné pouze jednou.

 

(5) Složí-li čekatel úspěšně zkoušku, splnil podmínky pro jmenování rozhodčím pro příslušný druh zkoušek.

Článek 5

POPLATEK za zkoušku a její vyúčtování

 

(1) Poplatek za jednu zkoušku činí 400,- Kč pro každého čekatele.

(2) Skládá-li čekatel v souladu s tímto řádem zkoušku pro více skupin, připlácí za každou další skupinu (aprobaci) částku 200,- Kč.

(3) Každému čekateli musí být vystaven pokladní doklad o uhrazení poplatku za zkoušku.

(4) OMS, který pořádá zkoušky čekatelů na funkci rozhodčího (dále jen „příslušný pověřený OMS“) vypořádá všechny pohledávky spojené s pořadatelstvím zkoušky uvedené v článku 7 odst. 6 až 9 a následný čistý zisk se rozdělí na polovinu. Polovinu čistého zisku zašle na účet ČMMJ, z.s., druhá polovina je určena pro příslušný pověřený OMS.

 

Článek 6

Činnost sekretariátu ČMMJ, z.s., před zkouškou

 

(1) Zveřejní na internetových stránkách ČMMJ, z.s., termíny na přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího s určením pořádajících OMS, datem a časem přezkoušení stanovených MR ČMMJ podle článku 4 odst. 2 písm. a), a to nejpozději do 15. prosince.

(2) Sekretariát ČMMJ, z.s.,  zpracuje na základě přihlášek doručených do 31. ledna seznam čekatelů, který obsahuje jmenný seznam čekatelů s vyznačením druhu aprobace, ze které bude čekatel přezkušován, a vysílající OMS.

(3) Sekretariát ČMMJ, z.s., ve spolupráci s KK ČMMJ připraví soubory testových otázek. Předseda KK ČMMJ nebo pracovník sekretariátu ČMMJ, z.s., předá soubory testových otázek jeden týden před konáním zkoušky předsedovi zkušební komise.

 

(4) Čekatel na základě zveřejněných termínů zkoušek zašle na Sekretariát ČMMJ, z.s., písemnou přihlášku se sdělením, na který termín a místo konání zkoušky se dostaví. Nemůže-li se zkoušky v jím zvoleném termínu účastnit, je povinen nejpozději tři dny předem se telefonicky nebo e-mailem omluvit na Sekretariát ČMMJ, z.s.

 

Článek 7

Činnost příslušného pověřeného OMS při zkoušce

 

(1) Příslušný pověřený OMS ke zkoušce zajistí místnost s dostatečnou kapacitou pro příslušný počet čekatelů na funkci rozhodčího.

(2) Příslušný pověřený OMS ke zkoušce zpracuje potřebnou dokumentaci o průběhu zkoušek – seznamy čekatelů obdrží ze sekretariátu ČMMJ, z.s..

(3) Na základě tohoto seznamu připraví příslušný pověřený OMS seznam, kde zapíše částky vybrané za složení zkoušky.

(4) Příslušný pověřený OMS ke zkoušce zpracuje protokol, do kterého budou zapsány výsledky zkoušky.

(5) Příslušný pověřený OMS zajistí výplatu odměn ve výši 500,- Kč pro každého člena zkušební komise na základě dohody o provedené práci, včetně odvodu daně.

(6) Příslušný pověřený OMS zajistí vyplacení cestovní náhrady na základě směrnice ČMMJ, z.s., o cestovních náhradách.

(7) Příslušný pověřený OMS dále zajistí občerstvení pro čekatele a komisaře.

 

 

Článek 8

Činnost členů zkušební komise a předsedy zkušební komise

(1) Předseda zkušební komise a členové zkušební komise provedou krátké proškolení čekatelů se sjednocujícím výkladem zkušebního řádu. Proškolení čekatelů na funkci rozhodčího se provede v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin (s přihlédnutím k rozsahu přezkušovaných čekatelů).

(2) Předseda zkušební komise a členové zkušební komise zkontrolují totožnost čekatelů přihlášených ke zkoušce a platnost předkládaných dokladů (potvrzené hospitace v originálu karty čekatele, případně hospitační listy).

(3) Předseda zkušební komise a členové zkušební komise d

(4) Čekatele, který nevypracovává svůj test samostatně nebo při jeho vypracovávání používá nedovolených pomůcek, může předseda nebo člen zkušební komise z přezkušování vyloučit. Je-li čekatel z přezkušování vyloučen, má se za to, že při zkoušce neuspěl a může zkoušku do tří měsíců opakovat. Opakování zkoušky je přípustné pouze jednou.

(5) Předseda zkušební komise a členové zkušební komise v

(6) Předseda komise vyhodnotí zkoušky a od úspěšných čekatelů vybere fotografie na zpracování průkazu rozhodčího. U čekatele, který již byl rozhodčím, vybere průkaz rozhodčího k zapsání aprobace. Tyto materiály předá neprodleně, nejdéle do 48 hodin sekretariátu ČMMJ, z.s. Současně zajistí v téže lhůtě předání veškeré dokumentace ke zkoušce.

 

Článek 9

JMENOVÁNÍ ROZHODČÍHO

 

Rozhodčího jmenuje po splnění stanovených podmínek a úspěšně složené zkoušce na návrh KK ČMMJ MR ČMMJ a po jmenování rozhodčím je zapsán do seznamu rozhodčích vedeném na sekretariátu ČMMJ, z.s..

 

Článek 10

Činnost sekretariátu ČMMJ po Jmenování rozhodčím

 

(1) Rozhodčím jmenovaným MR ČMMJ vystaví sekretariát ČMMJ, z.s., do 30 dnů od jmenování rozhodčím průkaz rozhodčího, který zašle na adresu bydliště rozhodčího za příslušný poplatek.

(2) U čekatele, který již rozhodčím je a pouze rozšiřoval aprobaci o další zkoušky nebo skupinu zkoušek, vyznačí do 30 dnů ve stávajícím průkazu rozhodčího rozšíření aprobace a průkaz zašle na adresu bydliště rozhodčího.

(3) Sekretariát ČMMJ, z.s., do 30 dnů od jmenování nebo vykonání zkoušky, kterou rozšiřoval aprobaci o další zkoušky nebo skupinu zkoušek, zapíše rozhodčího do seznamu rozhodčích a zároveň jej vyřadí ze seznamu čekatelů pro zkoušky nebo skupinu zkoušek, pro které se stal rozhodčím.

 

Článek 11

Mezinárodní rozhodčí

 

(1) Zařazení rozhodčích do seznamu mezinárodních rozhodčích je vedeno samostatným předpisem.

          

 

Článek 12

Stanovení výjimek k posuzování zkoušek

(1) Barvářské zkoušky (BZ) ohařů, slídičů, retrieverů, teriérů a jezevčíků mohou posuzovat rozhodčí s aprobací pro dosled spárkaté zvěře (jde konkrétně o LZ a VZ ohařů, LZ a VZ retrieverů a loveckých slídičů, LZ a VZ jezevčíků a teriérů a BZH, HZ a IHZ-SK, Pb a IHb).

(2) Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře (ZVVZ) mohou posuzovat rozhodčí s aprobací pro LZ ostatních plemen nebo aprobací pro HZ a IHZ-SK.

(3) Zkoušky z vodní práce (VP) mohou posuzovat rozhodčí s aprobací pro vodní práce nebo speciální vodní práce anebo všestranní rozhodčí, kteří získali aprobaci podle předchozí právní úpravy bez rozdílu posuzovaných plemen, neboť podle zkušebního řádu lze na zkouškách vodní práce kombinovat ve zkoušené skupině i jednotlivá plemena nebo skupiny plemen.

(4) Plemena retrieverů mohou při zkouškách vloh (ZV), podzimních zkouškách (PZ) a zkouškách z vodní práce (VP – viz předchozí odstavec) posuzovat rozhodčí, kteří mají příslušnou aprobaci pro posuzování zkoušek ohařů.

(5) Individuální honičské zkoušky slovenských kopovů (IHZ-SK) mohou posuzovat rozhodčí s aprobací pro honičské zkoušky (HZ).

 

Článek 13

Práva a povinnosti rozhodčích a Čekatelů

 

(1) Práva a povinnosti rozhodčích a čekatelů jsou specifikována ve Zkušebním řádu pro posuzování výkonu loveckých psů (Všeobecná část).

 

(2) Rozhodčí smí posuzovat a čekatel smí hospitovat pouze na zkouškách loveckých psů organizovaných ČMMJ, z.s., nebo na zkouškách loveckých psů jiných pověřených organizací, které mají s ČMMJ, z.s., uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci.

 

(3) Rozhodčí nesmí posuzovat v zahraničí zkoušky loveckých psů u organizací, které nejsou pořádány národní organizací, která je členem FCI, nebo kluby přidruženými k FCI.

 

 

 

 

Článek 14

ŠETŘENÍ STÍŽNOSTÍ NA ROZHODČÍHO

 

 (1) Stížnosti podané na rozhodčího pro porušení zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů šetří v souladu se Stanovami ČMMJ, z.s. Dozorčí rada ČMMJ (DR ČMMJ). Dozorčí rada při šetření stížnosti postupuje podle procesních ustanovení Stanov, zejména ust. § 24, není-li tímto Řádem stanoveno jinak. Stížnost podaná vůdcem psa, který nepodal protest, ač jej podat mohl, v souladu s článkem 2, str. 7 Všeobecné části Zkušebního řádu se neprošetřuje.

 

 (2) Dozorčí rada ČMMJ, z.s., je oprávněna požádat o odborné posouzení stížnosti (případu) KK ČMMJ. KK ČMMJ je povinna ve lhůtě do dvou měsíců od dožádání předat DR ČMMJ posouzení stížnosti (případu) z hlediska správné aplikace Zkušebního řádu.

 

 (3) Je-li stížnost zaslána přímo KK ČMMJ, není oprávněna ji projednávat, avšak nejpozději do dvou měsíců od doručení stížnosti ji odevzdá DR ČMMJ spolu s odborným posouzením podle odstavce 2.

 

 (4) Nasvědčují-li skutečnosti uvedené ve stížnosti, že došlo k hrubému porušení povinností rozhodčího při výkonu jeho pravomoci, může DR ČMMJ rozhodnout o dočasném pozastavení výkonu funkce rozhodčího do konečného pravomocného rozhodnutí věci. Prokáže-li se, že k porušení povinností rozhodčího nedošlo, pozastavení výkonu funkce DR ČMMJ neprodleně na svém následném zasedání zruší. Proti pozastavení výkonu funkce rozhodčího nelze uplatnit žádný opravný prostředek.

 

 (5) Každé pravomocné rozhodnutí o stížnosti na rozhodčí, a to i pokud nebylo rozhodnuto o postihu, zašle DR ČMMJ v kopii předsedovi KK ČMMJ, který je archivuje.

 

(6) Rozhodčímu musí být umožněno, aby se ke každé stížnosti mohl vyjádřit.

 

(7) Podle závažnosti porušení zkušebního řádu a způsobených následků může DR ČMMJ rozhodnout o následujících disciplinárních opatřeních:

 

 1. Vyřízení případu bez postihu
 2. Vydání napomenutí s hrozbou nebo bez hrozby odvolání z funkce rozhodčího
 3. Zákaz rozšiřování aprobací na dobu určitou nebo neurčitou
 4. Odvolání z funkce rozhodčího na dobu určitou nebo neurčitou 

 

Proti rozhodnutí DR ČMMJ o uložení disciplinárního opatření se lze do 15 ti dnů ode dne obdržení

rozhodnutí odvolat k MR ČMMJ. Rozhodnutí MR ČMMJ je konečné.

 

 

 

Článek 15

ODVOLÁNÍ Z FUNKCE ROZHODČÍHO

 

(1) DR ČMMJ při zjištění hrubého porušení Zkušebního řádu při projednávání stížnosti nebo na návrh KK ČMMJ při opakovaných závažných porušeních Zkušebního řádu může rozhodčího z funkce odvolat.

 

(2) Odvolání může být dočasné, nejdéle na dobu 5 let, nebo trvalé.

 

 (3) Rozhodčí, který byl dočasně pravomocným rozhodnutím DR ČMMJ odvolán z funkce rozhodčího na dobu delší než jeden rok, musí být opětovně přezkoušen.

 

 (4) Přezkoušení rozhodčího podle odstavce 3 může probíhat současně se zkouškami čekatele na funkci rozhodčího. Přezkoušení se vykoná ze všeobecné části a z nejvyšší aprobace, kterou rozhodčí před svým odvoláním dosáhl; byl-li rozhodčím pro více skupin, musí vykonat zkoušku z nejvyšší aprobace pro každou skupinu. Nelze-li nejvyšší skupinu spolehlivě zjistit (např. PZ, LZ, VP u ohařů), určí rozsah přezkoušení předseda zkušební komise. 

 

 (5) Za přezkoušení uhradí rozhodčí částku 400,- Kč bez ohledu na počet aprobací, které získá. Rozhodčí však nemůže získat více aprobací, než měl před svým dočasným odvoláním. 

 

 (6) Rozhodčího, který byl pravomocným rozhodnutím DR ČMMJ trvale odvolán z funkce rozhodčího, již nelze do seznamu rozhodčích nebo čekatelů zařadit.

 

 

Článek 16

UKONČENÍ FUNKCE ROZHODČÍHO

 

(1) Mimo odvolání z funkce rozhodčího podle článku 15 dojde k zániku funkce rozhodčího pro výkon loveckých psů na základě:

 

 1. ukončení členství v ČMMJ. z.s. nebo 
 2. písemného oznámení rozhodčího, že nechce nadále vykonávat funkci rozhodčího pro výkon     loveckých psů.
 3. úmrtí rozhodčího

 

 (2) Rozhodčí, který byl odvolán pravomocným rozhodnutím DR ČMMJ nebo jehož funkce zanikla podle odstavce 1, bude neprodleně vyškrtnut ze seznamu rozhodčích a nesmí být na zkoušky delegován.

 

(3) Rozhodčí podle odstavce 2 je povinen vrátit průkaz rozhodčího do 14 dnů od pravomocného rozhodnutí na sekretariát ČMMJ, z.s.

 

(4) Při přerušení členství v ČMMJ, z.s., nebo při ukončení členství nezaplacením členského příspěvku v ČMMJ, z.s. na dobu kratší než jeden rok nepodléhá rozhodčí přezkoušení.

 

(5) Obnovením členství v ČMMJ, z.s. po době delší než jeden rok se funkce rozhodčího, která zanikla spolu se zánikem členství, neobnovuje.

 

 

Článek 17

PŘECHODNÁ A ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

 

(1) ČMMJ, z.s. vede seznam rozhodčích a čekatelů, který každoročně doplňuje o nové čekatele a u rozhodčích o rozšířené aprobace.

 

(2) Změny v osobních údajích je rozhodčí nebo čekatel povinen neprodleně nahlásit na příslušný OMS, kde je evidován. Příslušný OMS tyto změny ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly rozhodčím nebo čekatelem nahlášeny, zašle elektronicky na sekretariát ČMMJ, z.s., který provede opravu do celkové databáze rozhodčích a příslušného OMS.

 

 (3) Orgány ČMMJ, z.s. budou na základě smlouvy o součinnosti mezi ČMMJ a ČMKJ na zkouškách organizovaných podle Soutěžních řádů ČMKJ brát u čekatelů na funkci rozhodčího dokumenty z absolvovaných zkoušek (soudcovské tabulky) podle Soutěžního řádu ČMKJ a hospitací na těchto zkouškách jako plnohodnotné k dokladům ze zkoušek ČMMJ a hospitací na těchto zkouškách.

 

(4) Zrušuje se Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích ČMMJ,z.s., pro posuzování výkonu loveckých psů, který byl schválen Sborem zástupců ČMMJ, z.s., na jeho zasedání dne 6. června 2015 ve Žďáru nad Sázavou, v upraveném znění schváleném Sborem zástupců ČMMJ, z.s. dne 17. listopadu 2016 v Benešově.

 

(5) Tento řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů byl schválen Sborem zástupců ČMMJ, z.s. na jeho zasedání dne 10. června 2017 a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.