Jdi na obsah Jdi na menu

Závazná metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů

22. 9. 2017

Závazná metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže 

z výkonu loveckých psů

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1) Tato metodika upravuje podmínky pro jmenování mezinárodním rozhodčím pro posuzování výkonu loveckých psů a zapsáním do seznamu mezinárodních rozhodčích Českomoravské kynologické unie (dále ČMKU).

2) Účelem této metodiky je řádné plnění požadavků  Federation Cynologique Internationale (dále FCI) zejména pak:

a) vytvoření a doplňování seznamu mezinárodních rozhodčích a jeho následné předávání FCI prostřednictvím ČMKU,

b) potvrzování aprobací rozhodčích v případě pozvání k posuzování zahraničních akcí s návrhem čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT.

3) Mezinárodní rozhodčí je oprávněn posuzovat zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů, pro která má aprobaci na zkouškách, soutěžích a dalších akcích na všech úrovních na území ČR i v zahraničí včetně akcí s navrhováním CACIT. Akce musí být pořádány pod záštitou FCI nebo být FCI uznávané.

4) V seznamu jsou uváděny aprobace získané na základě Zkušebních řádů Českomoravské myslivecké jednoty (dále ČMMJ), Soutěžních řádů Českomoravské kynologické jednoty (dále ČMKJ) a Zkušebních řádů FCI.

 

Čl. 2 Podmínky pro jmenování mezinárodních rozhodčích

pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů

 

1) Mezinárodním rozhodčím může být na vlastní žádost jmenován rozhodčí který:

a) posuzuje nejméně 5 let a vykonával funkci rozhodčího nebo vrchního rozhodčího  nejméně 3x na akcích se zadáváním CACT nebo navrhováním CACIT, nebo posuzoval nejméně 2 x IHB a 1 x soutěž barvářů se zadáváním CACT nebo navrhováním CACIT,

b) je členem členského subjektu ČMKJ a ČMMJ,

c) není v trestu pro porušení kynologických předpisů souvisejících s výkonem nebo chovem psů.

2) Podkladem pro jmenování mezinárodním rozhodčím musí být zkoušky pořádané dle Zkušebních řádů ČMMJ, Soutěžních řádů ČMKJ a Zkušebních řádů FCI. Mezinárodním rozhodčím nemůže být jmenován rozhodčí, který má aprobaci pouze na Zkoušky vloh.

 

Čl. 3 Projednávání žádosti

1) Žádost o jmenování mezinárodním rozhodčím včetně podkladů dokazujících splnění podmínek uvedených v Čl. 2 - bod a), b) a c) posílá žadatel na adresu ČMMJ v písemné nebo elektronické formě a to v termínu do 30. 6. nebo 31. 12. příslušného roku.

2) Jmenování mezinárodním rozhodčím včetně následného doplnění aprobací podléhá předběžnému schválení AM ČR, ČMKJ a ČMMJ. Jmenování definitivně schvaluje ČMKU.

3) Jmenování mezinárodním rozhodčím není nárokové.

 

 

Čl. 4 Vyřazení ze seznamu mezinárodních rozhodčích

1) Ze seznamu mezinárodních rozhodčích může být rozhodčí vyřazen pokud:

a) je v trestu pro porušení kynologických předpisů souvisejících s výkonem a chovem psů,

b) prokazatelně posuzoval zkoušky nezastřešené (neuznávané) FCI, AM ČR, ČMKJ nebo ČMMJ,

c) přestal být členem ČMMJ nebo členského subjektu ČMKJ,

d) na vlastní žádost mezinárodního rozhodčího.

2) Vyřazení ze seznamu může být dočasné nebo trvalé a podléhá schválení AM ČR, ČMKJ, ČMKU a ČMMJ.

3) Musí být zaručeno, že dotčený rozhodčí bude ústně nebo písemně vyslechnut. Rozhodčí má právo se do 1 měsíce po obdržení informace o vyřazení ze seznamu mezinárodních rozhodčích odvolat k DR ČMMJ. Odvolání má odkladný účinek.

4) O vyřazení ze seznamu musí být informováno FCI v okamžiku, kdy vstoupí v platnost a v případě, že bude zamítnuto nebo vzato zpět povolení k posuzování v zahraniční, i příslušný pořadatel akce.

 

 

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

1) Seznam mezinárodních rozhodčích na základě smlouvy s ČMKJ vede a aktualizuje ČMMJ, vždy jej předává AM ČR a ČMKJ k 31. 5. a 30. 11. běžného roku.

2) ČMKJ předává aktualizovaný seznam ČMKU vždy k 15. 6. a 15. 12. běžného roku.

3) ČMKU předává aktualizovaný seznam FCI vždy k 15. 6. a 15. 12. běžného roku nebo podle požadavku FCI.

 

Tato metodika byla schválena dne: 16. 11. 2016

    Za Asociaci myslivosti ČR:                                                           Za Českomoravskou mysliveckou jednotu, z. s.:

 

    …………………………………………                                           ………………………………………….

                     Josef Plzák                                                                                            Ing. Jiří Janota

                 předseda AM ČR                                                                  předseda ČMMJ, z.s.                                                                              

 

 

 

 

Za Českomoravskou kynologickou jednotu:                                      Za Českomoravskou kynologickou unii:

 

    …………………………………………                                           ………………………………………….

                 Pavel Štangl                                                                                       MVDr. Lubomír Široký

               předseda ČMKJ                                                                                        předseda ČMKU