Jdi na obsah Jdi na menu

C. SOUTĚŽE BARVÁŘŮ (SOU)

25. 9. 2015

Kromě uvedených zkoušek ve ZŘ barvářů může ČMKCHB z. s. (dále jen klub) pořádat ve spolupráci s ČMKJ a místně příslušnými OMS soutěže pro barváře. Na soutěži barvářů mohou být zadány pracovní tituly dle předpisů a pravidel pro jejich zadávání. Soutěží barvářů se může zúčastnit nejvýše 12 vybraných barvářů, dle konkrétních možností pořadatele soutěže.

Nejvyšší soutěží barvářů je celostátní soutěž barvářů o „Putovní cenu", která je pořádána jednou za dva roky. Účast na této soutěži je vyvrcholením pracovní výkonnosti barváře. Na této soutěži je předávána nejlepšímu barváři a vůdci z České republiky „Putovní cena". účast na této soutěži je limitována minimálním věkem barváře 3 roky. Tento věk musí pes/fena dosáhnout v den před konáním soutěže. Podmínkou je dále úspěšné absolvování IHb, u zahraničních účastníků obdobná zkouška z výkonu uznaná v příslušné zemi. Celostátní soutěže barvářů o „Putovní cenu" se může barvář zúčastnit pouze jednou za život.

Celostátní soutěž o ”Putovní cenu" je pořádána podle možností:

na umělé stopě — stopa je založena pomocí pomůcek pro šlapání umělých stop

na přirozené stopě poraněné zvěře — provádí se v oblastech intenzivních odlovů spárkaté zvěře, kde je předpoklad možnosti odzkoušení potřebného počtu barvářů

Ke každé soutěži vydá organizátor propozice (min. v elektronické podobě), které vhodným způsobem zveřejní a ve kterých uvede s dostatečným časovým předstihem (min. 2 měsíce) všechny organizační náležitosti k jím pořádané soutěži.

Každá soutěž barvářů je dvoudenní. Musí být řádně nahlášená v plánu kynologických akci a v příslušném termínu mít zažádané o zadání pracovních titulů. Výsledek soutěže je barváři zapsán do PP.

Všechny ostatní soutěže barvářů, má•1i být jejich výsledek zapsán do PP a uděleny pracovní tituly, se zkouší a řídí dle pravidel Celostátní soutěže o „Putovní cenu" s výjimkou, že v případě neobsazeni všech v propozicích vypsaných miss (max. 12) může poté pořadatel umožnit start barvářům bez 1Hb (barvář však musí mít absolvované Pb), mladším tři let nebo opakovaně, a to i na celostátní soutěži pořádané na umělé stopě.

U soutěží pořádaných na přirozené stopě poraněné zvěře však uvedená výjimka neplatí.

I. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ BARVÁŘÚ O PUTOVNÍ CENU — zkouší se na umělé stopě

Disciplíny soutěže:

 1. Vyhledání nástřelu
 2. 2. Dosled na temeni nebo na volno
 3. 3. Šoulačka s odložením
 4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče
 5. Chováni u kusu
 6. Chuť do práce

Popis disciplín soutěže a jejich hodnocení: Pořadí zkoušených disciplín určí hlavni rozhodčí při nástupu a rozlosováni stanujících do skupin. Neúspěšné hodnocení barváře z některé disciplíny jej nevyřazuje z dalšího pokračování v soutěži, není však hodnocený v ceně, pouze v pořadí.

 1. Vyhledání nástřelu

Nástřel, který se zakládá spolu s umělou stopou pro disciplínu Dosled na řemeni nebo na volno, se nachází na začátku stopní dráhy ve vyznačeném prostoru asi 30 x 30 metrů. Rohy čtverce, v kterém se nachází nástřel, jsou viditelně vyznačeny v terénu a označeny písmeny A, B, C, D a pořadovým číslem umělé stopy. Na nástřelu je větší množství hany, stříž a kousek kůže ze spárku použitého na stopní dráhu, pevně připevněného kolíkem k zemi, nebo do náběhu kořene stromu. Při zakládáni stopy musí spárky zvěře krátký čas ležet na místě nástřelu. Další barva na založené stopě je až po opuštění nástřelového prostoru. Rozhodčí, který zakládá stopu, vyznačí na postřelový list orientační zákres místa nástřelu, popis místa upevnění nástřelu, číslo a čas založení umělé stopy. Postřelový list vloží do obálky s číslem stopy, zalepí a takto ji odevzdá hlavnímu rozhodčímu. Číslo stopy si vylosuje vůdce při nástupu. Po příchodu k vylosované umělé stopě začne vůdce s barvářem na pokyn rozhodčích vyhledávat ve vyznačeném prostoru nástřel. Jestliže do 10 minut vůdce neoznámí rozhodčímu vyhledání nástřelu, rozhodčí místo nástřelu ukáže vůdci dle nákresu v postřelovém listu. Za vyhledání nástřelu se považuje čas, kdy vůdce ukáže rozhodčím znaky na místě vyznačeném v obálce.

 

Hodnocení: Za vyhledání nástřelu do 5 minut získává barvář známku 4, do 7 minut známku 3, do devíti minut známku 2 a do desíti minut známku 1. V případě nenalezení nástřelu v časovém limitu 10 minut známku O. Čas, který měří rozhodčí, se nezapočítává do času dosledu na umělé stopě.

 1. Dosled na řemeni nebo na volno

Zkouší se na uměle založené, pobarvené stopě jeleni, daňčí nebo mufloní zvěře. Pravidla pro použití pomůcek pro založení stopy v terénu jsou stejná jako na Pb (dřeváky, šlapadla nebo kolečko), na konkrétní soutěži vždy jen jedním způsobem, stopní dráha má dva alespoň 50 metrů dlouhé pravoúhlé háky (lomy), vratistopu a pobarvené lože. Minimální délka umělé stopy je 1 000 metrů a stáří stopy je minimálně 18 hodin. Do stopní dráhy se při jejím zakládání kape barva. Na celou stopní dráhu, včetně vyznačení nástřelu, se použije 0,3 litru barvy (směsi krve smíchané s obsahem trávníku a barvy z použité zvěře). Na každé stopní dráze jsou umístěny jednotně tři znaky, malý kousek kůže se srstí pokapanou barvou. První znak je umístěn v místě prvního lomu stopní dráhy, druhý ve vrcholu vratistopy a třetí v loži, které je minimálně 150 metrů před koncem stopy. Znaky jsou kolíkem pevně uchycené k zemi (terénu) přímo ve stopní dráze a jsou vhodně, ale nezaměnitelně označené kódem, který musí obsahovat číslo stopní dráhy a je čitelný i za deště (vel. asi 4x4 cm). Na konci stopní dráhy je položený kus zvěře, z které pochází spárky pro zakládání stopy, spárky se pevně připevní k položenému kusu zvěře. Konec stopní dráhy je taktéž z druhé strany označen číslem. Na stopní dráze nesmí být s výjimkou uvedených znaků, označení nástřelu a konce stopy žádné jiné pomocné značky vyznačující dráhu uměle založené stopy! Jednotlivé stopní dráhy musí být od sebe v každém místě vzdáleny minimálně 200 metrů. V momentě odsouhlasení nástřelu seznámí rozhodčí vůdce s typem znaků, vypustí vůdce s barvářem na stopu a zapíše do postřelového listu čas, který oznámí vůdci. Doporučuje se, aby rozhodčí i vůdce byli po dobu plnění disciplíny spojeni vhodným způsobem (mobilní telefon, vysílačky). Vůdce s barvářem pracují na stopní dráze zcela samostatně, jakákoliv zjištěná cizí pomoc jakýmkoliv způsobem (přes telefon, vysílačku, GPS) znamená okamžitou diskvalifikaci. Na druhé straně, v dostatečné vzdálenosti od položené zvěře, druhý rozhodčí sleduje příchod vůdce s barvářem ke zvěři. Při práci na volno nesmí pes ztrácet kontakt s psovodem, nesmí jej ztratit z dohledu a musí se pohybovat v pachovém koridoru stopy. Čas běží, dokud pes i vůdce nejsou u položeného kusu na konci stopní dráhy. Zde vůdce odevzdá rozhodčím vyhledané znaky.

Hodnocení:

Známkou 4 — je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 40 minut, kus dosledoval a nalezl alespoň dva znaky.

Známkou 3 — je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 50 minut, kus dosledoval a nalezl alespoň jeden znak.

Známkou 2je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 60 minut, kus dosledoval a nalezl alespoň jeden znak.

Známkou 1 —  je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 60 minut, kus dosledoval, ale nenalezl žádný znak.

Známkou  0 —  se hodnotí barvář, který v časovém limitu 60 minut nevypracuje stopu a kus nedosleduje. Počet nalezených znaků nerozhoduje.

 1. Šoulačka s odložením

Tato disciplína se skládá ze tří samostatně známkovaných, na sebe navazujících předmětů.

3.1 Vypuštění a přivolání psa

Pes musí být vypuštěn z řemene s obojkem na krku volné do vymezeného prostoru. Na pokyn rozhodčího musí vůdce psa přivolat a upoutat na řemen. Každý další povel snižuje známku o 1 stupeň. Pokud není pes přivolán a upoután po příkazu rozhodčího do 5 minut, je hodnocen známkou 0.

3.2 Šoulačka

Zkouška probíhá na volno. Pes musí sledovat bez upoutání vůdce po jeho levé straně, na úzkých chodníčcích nebo v hustém podrostu může jít za ním. Nesmí předbíhat, zdržovat se, pobíhat okolo vůdce. Při zastavení vůdce se pes musí také zastavit. Toto zastavení musí vůdce na určené trase alespoň 2x předvést. Zkouška se provádí v lesním prostředí. Zdržení vůdce psem z důvodu ověřování si stopy se nepovažuje za chybu. Šoulačka končí odložením psa. Hodnocení: Známkou 4 — je možno hodnotit psa, který je po celou dobu zkoušky ovladatelný, správně se orientuje v chůzi vedle vůdce nebo za ním.

      3.3 Odložení psa

Pes musí být odložen nenápadným způsobem bez řemene, nebo s řemenem volně položeným vedle psa. Vůdce pokračuje v chůzi, aby se vzdálil z dohledu psa, nejméně však 50 metrů. Zkouška trvá nejméně 10 minut. Po 5 minutách vůdce na pokyn rozhodčího vystřelí ránu z kulovnice.

Hodnocení:

Známkou 4 — je možno hodnotit psa, který neprojeví hlasitost a neopustí stanoviště, případný pohyb je dán pouze hledáním vhodnějšího místa.

Známkou 3 — je možno hodnotit psa, který opustí dané místo do vzdálenosti 5 m.

Každé další vzdálení psa o vzdálenost 5 metrů, snižuje známku o 1 stupeň.

 

4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče nebo vodiče

Spolehlivý oznamovač nebo hlásič je hoden zvláštního ohodnocení. Rozhodčí při tom musí správně posoudit, zda se u oznamovače skutečně jedná o oznamování, nebo jen o návrat k vůdci bez dalšího zájmu o zvěř. U hlásiče, zda se jedná o skutečné vytrvalé hlášení za účelem přivolání vůdce, nebo jen chvilkový projev překvapení, vzrušení nebo dokonce z bázně a strachu. Zkouší se u zhaslého kusu jelení, daňčí nebo mufloní zvěře. Šlapaná a pobarvená stopa je minimálně 3 hodiny stará a 300 metrů dlouhá. Na stopu může být použito maximálně 0,1 I barvy (směsi krve, obsahu trávníku a barvy z použitého kusu). Místo vypuštění barváře je vzdáleno minimálně 100 metrů od konce stopy. Z tohoto místa je pes na pokyn rozhodčího vůdcem vypuštěn na hledání kusu a jeho oznamování nebo hlášení. Vzdálenost vůdce od položeného kusu musí být dostatečná, nesmí zde být vizuální kontakt (min. 100 metrů). Vůdce rozhodčím dopředu popíše, jakým způsobem bude barvář plnit tuto disciplínu, zda jako oznamovač, hlasitý oznamovač, hlásič nebo vodič a dle splnění předem ohlášeného způsobu práce bude pes také rozhodčími posouzen. Pes musí pracovat naprosto samostatně, bez kontaktu s vůdcem, u oznamovače vůdce předem oznámí i způsob oznamování.

a) Oznamovač

Za oznamovače se považuje pes, který vyhledá položený kus zvěře, kus si ověří, nejkratší cestou vyhledá vůdce a výrazným způsobem zvěř oznamuje — taháním za oděv, neustálým odbíháním a naznačování následování. Chce-li vůdce odejít jiným směrem, pes jej odmítá následovat, vrací se směrem ke kusu apod. a vůdce ke kusu dovede. Oznamovač se musí vrátit po vypuštění do 10 minut k vůdci a oznamovat.

 

Hodnocení:

Známkou 4 — je možno hodnotit práci psa, který výrazné reaguje na pachový podnět, kus vyhledá a v časovém limitu kus popsaným a výrazným způsobem vůdci oznámí.

Méně výrazné oznamování úměrně snižuje hodnocení práce psa.

Pes, který ke kusu nedojde, projevuje bázlivost nebo nereaguje na pachový podnět (stopa, barva, vítr), nevrátí se

v časovém limitu k vůdci, je ohodnocen známkou 0.

b)                Hlasitý oznamovač

Za hlasitého oznamovače se považuje pes, který vyhledá položený kus zvěře, kus si ověří a hlasité oznamuje nalezení kusu, nejkratší cestou vyhledá vůdce a hlášením při návratu a při kontaktu s vůdcem nalezení kusu neustále hlasitě oznamuje. Chce-li vůdce odejít jiným směrem, pes jej odmítá následovat, vrací se směrem ke kusu apod. a vůdce ke kusu za stálého hlášení dovede. Hlasitý oznamovač se musí vrátit po vypuštění do 10 minut k vůdci a hlasitě oznamovat.

Hodnocení: Známkou 4 — je možno hodnotit psa, který výrazně reaguje na pachový podnět, kus najde a hlasitým vydáváním vůdci nalezení kusu oznámí. V případě, že projev psa není přesvědčivý, hlášení není spontánní, rozhodčí adekvátně sníží známku z předvedeného výkonu.

Pes, který ke kusu nedojde, projevuje bázlivost nebo nereaguje na pachový podnět (stopa, barva, vítr), je ohodnocen známkou O.

b) Hlásič

Za hlásiče se považuje pes, který vyhledá položený kus zvěře, kus si ověří a začne kus vytrvale hlásit. Pes musí začít hlásit do 10 minut po vypuštění.

Hodnocení:

známkou 4 — vytrvalé hlášení po dobu nejméně 15 minut

známkou 3 — vytrvalé hlášení po dobu nejméně 10 minut

známkou 2 — vytrvalé hlášení po dobu nejméně 5 minut

Je-li hlášení méně vytrvalé s většími odmlkami, snižuje se známka o 1 stupeň.

Pes, který ke kusu nedojde, projevuje bázlivost nebo nereaguje na pachový podnět (stopa, barva, vítr), je hodnocen známkou O.

c)                Vodič

Pes, který samostatně vyhledá kus v termínu do 10 minut, ověří si jej, projevuje o kus zájem, neprojeví bojácnost, je po uplynutí limitu hodnocen jako vodič. Tato disciplína je pak známkována stejnou známkou, jakou pes získal při disciplíně č. 2. Dosled.

 

 1. Chování a kusu

Může se zkoušet při provádění disciplíny Č. 4. (zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče), nebo na samostatně položeném kusu, stejné jako u disciplíny č. 4.

Pes musí být u položeného kusu sám, aby mohl být pozorován rozhodčími z dostatečné vzdálenosti. Barvář nesmí mít vizuální kontakt s lidmi.

Pes musí projevit z nalezeného kusu radost, v žádném případě nesmí projevit bázlivost. Může olizovat ránu,
poškubávat za deku zvěře, naznačovat chvat za běh, krk, potahovat za kus, vše bez zjevného porušení zvěřiny.

V žádném případě nesmí kus načínat, to znamená polykat zvěřinu. Také trhání kusu nebo hrobaření je chybou. Hodnocení:

Známka 4 — pes si nebojácně kus ověří, projevuje radost, může tahat za srst, naznačovat chvat zvěře, ale nenačíná. Známka 3 — pes si kus ověří, z temperamentu stiskem bere silněji za kus, potahuje ho, ale netrhá jej a nepoškozuje zvěřinu, nenačíná.

Známka 2 — je možno hodnotit psa, který projevuje velkou míru nedůvěry až bojácnosti, kus obchází, ale dojde k němu, úprkem se vrací pro podporu k vůdci a opět ke kusu. Podle míry chování je možno ještě známku snížit.

 1. Chuť do práce

Tato vrozená vlastnost se zkouší a sleduje po celou dobu soutěže a hodnotí se na závěr. Převažující hodnocení vychází ze známky z „dosledu na řemeni nebo volně", kde má pes možnost projevit hluboký zájem o práci, svoji vůli a vytrvalost.

Barvář musí s ochotou plnit příkazy vůdce, hodnotí se také jeho temperament, spolehlivost, ovladatelnost. Aby pes

v soutěži obstál v ceně, musí získat alespoň známku 2.

Hodnocení:

Známkou 4 — je možno hodnotit psa, který ochotně a samostatně projevuje zájem a snahu plnit příkazy a ochotně pracuje.

Soudcovská tabulka pro Celostátní soutěž barvářů o Putovní cenu" - zkouší se na umělé stopě

 

Nejnižší známka pro
cenu

 

 

I.

II.

III.

1. Vyhledání  nástřelu

3

2

1

5

20

2. Dosled
a/ na řemeni
b/ na volno

4

3

2

40

160

3. Šoulačka s odložením
a/ vypuštění psa a přivolání
b/ šoulačka
c/ odložení psa

4
4
4

3
3
3

2
2
2

5
10
5

20
40
20

4. Způsob oznamování a hlášení
a/ oznamovače
b/ hlásič, hlasitý oznamovač
c/ vodič

2
2
4

1
1
3

1
1
2

10
15
2

40
60
8

5. Chování u kusu

4

3

2

10

40

6. Chuť do práce

4

3

2

20

80

Nejnižší počet bodů pro cenu:

383

286

189

 

 

Maximální počet bodů

 

 

 

 

440

 

 

Poznámka: Při hodnocení známkou O v některé z disciplín barvář pokračuje dále v soutěži. Toto hodnocení pro něho znamená nezařazení do ceny a ztrátu bodů. Barvář je zařazen do ceny při splnění podmínky dosažení minimální možné známky a bodů v příslušné ceně. Konečné pořadí psů je určeno podle bodů dosažených v jednotlivých cenách a pak u barvářů, kteří se nedostanou do ceny, je určeno počtem dosažených bodů.

 

 

2. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ BARVÁŘŮ O PUTOVNÍ CENU zkouší se na přirozené stopě poraněné zvěře

Disciplíny soutěže:

 1. Dosled na řemeni nebo na volno
 2. Štvaní a stavění kusu
 3. Šoulačka s odložením
 4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče
 5. Chování u kusu
 6. Chuť do práce

Popis disciplín soutěže a hodnocení:

 1. Dosled na řemeni nebo na volno

Zkouší se na stopě náhodně postřeleného kusu jelení, daňčí, mufloní nebo černé zvěře. Aby mohla být práce barváře hodnocena do ceny, musí být stopa poraněné zvěře alespoň 500 metn5 dlouhá a 5 hodin stará. Nástřel označí lovec (střelec) mysliveckým způsobem pomocí zálomků a o postřelu zvěře vypíše postřelový list, který odevzdá hlavnímu rozhodčímu soutěže. Práce si vůdci losují. Po příchodu na místo vůdce odloží psa a rozhodčí jej obeznámí s postřelovým listem. Vůdce si ověří nástřel, nalezené znaky a na pokyn rozhodčích nasadí psa na stopu zvěře. Pes musí sledovat stopu s nízkým nosem na dlouhém barvářském řemeni nebo na volno. Při práci na volno až do vydání pokynů ke štvaní nesmí ztratit psovod kontakt se psem. Nesmí jej ztratit z dohledu. Pes nesmí sledovat jiné stopy, ale může je krátce ověřit a sám se opravit. Na stopu je možno nasadit psa maximálně 3x. Každé znovu nasazení psa na stopu snižuje známku o 1 stupeň. Vůdce postupuje se psem po stopě, svůj postup přizpůsobuje členitosti terénu, respektuje pokyny rozhodčích. Musí hlásit každý znak nalezený ve stopní dráze, který potvrzuje předchozí přítomnost poraněného kusu. Takto postupují až ke složenému kusu nebo opuštěnému loži. Je-li kus v loži zhaslý, práce na stopě končí. Po nalezení čerstvého lože, které postřelený kus opustil a zvěř dále před psem uniká, vypouští psovod na pokyn rozhodčího psa ke štvaní. Pes je vypuštěn bez obojku.

Rozhodčí hodnotí zejména stáří stopy, délku stopy, počet oprav, zda pes pracuje s nízkým nosem, na plném řemeni, souhru vůdce se psem, chuť do práce. Aby tato disciplína mohla být hodnocena, musí být zvěř vždy dosledována. V případě že není a jsou nalezeny znaky postřelení zvěře (barva, úlomky kostí aj.), musí být na dosled nasazený kontrolní pes.

Hodnocení:

Známkou 4možno hodnotit práci psa, který pracuje správné a samostatně po celou stopu, bez scházení ze stopy, pracuje s nízkým nosem, s viditelnou chutí do práce, pokud to terén dovolí v plném řemeni.

 1. Štvaní a stavění

Pokud vydá rozhodčí pokyn k vypuštění psa ke štvaní, má pes sledovat zvěř tak dlouho, dokud ji nezastaví a hlasitě nestaví. Barvář nesmí opustit stavěnou zvěř, ve stavění musí vytrvat, pokud mu síly stačí. Pes nesmí štvát zdravou zvěř. Je-li omylem vypuštěn za zdravou zvěří, musí ji sám opustit a zpravidla do 15 minut se vrátit. Další pronásledování zdravé zvěře se hodnotí známkou o 1 až 2 stupně nižší.

Rozhodčí musí sledovat, zda pes hlásí na stopě, nebo pouze tehdy, když zvěř vidí. Dále, zda zvěř pronásleduje a hlásí vytrvale a náruživě, nebo hlásí jen občas a slabě. Případně, zda se nevrací k vůdci a ten jej musí k dalšímu štvaní povzbuzovat. Za vracení psa k vůdci se nepovažuje, kdy se pes vrátí po vyčerpání fyzických sil. Tyto případy musí citlivě posoudit rozhodčí.

Po zastavení poraněné zvěře musí pes tuto pevně stavět a hlasitě ohlašovat, pokud možno proti hlavě. Pes by zvěř neměl strhnout. Není chybou, pokud unikající zvěř pes nutí k zastavení chytáním za patu nebo běhy.

Rozhodčí se soustředí při posuzování zejména na vytrvalost v hlasitém stavění. Po dostižení stavěného kusu vůdcem a rozhodčím vydá rozhodčí příkaz k co nejrychlejšímu ukončení dosledu. Dostřelení kusu provádí zásadně vůdce psa. Jiná možnost je pouze na výslovné přání psovoda.

Hodnocení: Známkou 4 možno hodnotit psa, který nepřetržitě hlásí i teplou stopu zvěře, zvěř hlasité staví bez přerušení až do příchodu vůdce. Barvář nesmí opustit stavěnou zvěř, ve stavění musí vytrvat, pokud mu síly stačí. Případné odchylky musí být řešeny snížením známky.

Poznámka: V této disciplíně musí rozhodčí dbát na to, aby nedocházelo pokud možno ke kontaktu lidí se zvěří na viděnou, aby přítomností lidí nebyla zvěř stresována a dosled byl co nejrychleji ukončen. Také nepřipustí, pokud je to možné, jakýkoliv přímý kontakt psa s živou zvěří.

Při těchto disciplínách se doporučuje zvláště v těžkých, nepřehledných terénech použít prostředků pro sledování barváře pomocí navigačních pomůcek (GPS obojky, Tracker aj.).

 1. Šoulačka s odložením — viz popis disciplíny při soutěži na umělé stopě
 2. Zkouška hlásiče, oznamovače, hlasitého oznamovače a vodiče — viz popis disciplíny při soutěži na umělé stopě s výjimkou, že kromě zde uvedené zvěře je možné odzkoušet disciplínu i na dosledované černé zvěří.
 1. Chování u kusu — viz popis disciplíny při soutěži na umělé stopě
 2. Chuť do práce — viz popis disciplíny při soutěži na umělé stopě

Soudcovská ta bulka pro Celostátní soutěž barvářů o „Putovní cenu" zkouší se na stopě poraněné zvěře

 

Cena - nejnižší
známky

 

 

 

 

 

 

I.
cena

II.
cena

III.
cena

 

 

 

 

 

 

 

500 + 500 + 500

1000 +

2000 +

1. Dosled
Stáří stopy na 6 hod.
nad 12 hod.
nad 24 hod.

4
4
4

3
3
3

2
2
2

10
20
30

20
30
40

30
40
50

 

 

2. Štvaní a stavění

4/0

3/0

2/0

20

 

 

3. Šoulačka s odložením

a/ vypuštění psa a přivolání
b/ šoulačka - volně
c/ odložení psa - volně

 

 

 

Koeficient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

2

 

5

 

4

3

2

 

10

 

4

3

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

4. Oznamování, hlášení, vodič

 

 

 

 

 

 

 

 

a) oznamovač

2

1

1

 

10

 

b) hlásič, hlasitý oznamovač

2

1

1

 

15

 

c) vodič

4

3

2

 

2

 

5. Chování u kusu

3

3

2

 

10

 

 

 

6. Chuť do práce

4

3

2

 

20

 

 

 

 

Poznámka:

V disciplíně č. 2. štvaní a stavění — známka před zlomkovou čarou je určena pro psy, kteří mají možnost stavět a štvát. Známka za zlomkovou čarou pro psy, kteří tuto možnost nemají.

Při hodnocení O v některé disciplíně není pes ze soutěže vyřazen. Zaznamená pouze ztrátu bodů. V této soutěži není možno zajistit stejné podmínky pro všechny psy, proto není určen min. počet bodů pro cenu. O konečném zařazení do ceny rozhoduje podmínka splnění dosažení nejnižší možné známky pro cenu.

Závěr

Soutěžní řád (dále ZŘ) pro posouzení soutěží barvářů je postaven tak, aby zařazené disciplíny prověřily kvalitu výcviku barváře a vůdce měl možnost předvést souhru v práci se svým psem. Disciplíny jsou postaveny tak, aby se předváděná práce barváře co nejvíce blížila praktickým dosledům lovecky upotřebitelného barváře při provozování myslivosti a lovecké praxe.

SR obsahuje pokyny, jak se v jednotlivých disciplínách chovat, aby byl dosled zvěře veden šetrně a co nejrychleji ukončen tak, aby nedocházelo ke stresování zvěře a zkrátilo se tím utrpení postřelené zvěře při lovu.

SŘ také dbá na vztah psovoda a loveckého psa. Nepřipouští jakékoliv fyzické trestání nebo hrubé zacházení s loveckým psem. Takové jednání je důvodem k okamžitému vyloučení ze zkoušek nebo ze soutěže. Naopak souhra psa a jeho vůdce je vždy kladně hodnocena.

Některé skutečnosti a podrobnosti, které tento nemůže řešit nebo předvídat ve větší šíři, budou řešeny a prováděny podle pokynů, které vzejdou z porad rozhodčích před zahájením a v průběhu soutěže. Tím budou zohledněny specifické podmínky, které mohou být v různých oblastech podle místa konání soutěže různé. Tyto budou pak upřesněny a vysvětleny na poradě rozhodčích a vůdců před zahájením plnění jednotlivých disciplín.

Korona a zájem myslivecké veřejnosti je pro soutěže barvářů žádoucí, musí však vždy dbát pokynů rozhodčích. U některých individuálních disciplín (dosled, štvaní, stavění) mohou rozhodčí po dohodě s organizátory soutěže nebo vůdcem účast veřejnosti omezit.

Výbor ČMKCHE