Jdi na obsah Jdi na menu

ODDÍL 1. ÚČEL A DRUHY ZKOUŠEK

25. 9. 2015

ODDÍL 1.  Účel a druhy zkoušek

 

(1) Tento zkušební řád upravuje zkoušky barvářů.

 

(2) Lovecká upotřebitelnost psů je definována v § 14 odst. 1 vyhlášky 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a prokazuje se splněním disciplín uvedených ve zkušebních řádech ČMMJ pro zkoušky z výkonu loveckých psů (dále jen „ZŘ“), kteří vykonávají činnosti, jež je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti.

 

(3) Touto činností se pro barváře rozumí dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře.

 

(4) Aby pes při zkoušce loveckých psů obstál, musí provedení disciplín odpovídat požadavkům zkušebního řádu, a to minimálně výkonu ve III. ceně. O složení zkoušky psa z výkonu vydá pořadatel „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ stanovené podle § 17 odst. 6 vyhlášky, které je opatřeno evidenčním číslem ČMMJ a každá organizační jednotka ČMMJ vede evidenci vydaných potvrzení o zkoušce podle přidělených čísel. Potvrzení o zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.

 

(5) Tento ZŘ je určen pro plemena barvářů a upravuje:

 

a)  předběžné zkoušky barvářů (Pb) - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dosledu spárkaté zvěře. Pb se konají 1 den a mohou se jich účastnit všechna plemena barvářů a všechna ostatní lovecká plemena. Účast na Pb není podmíněná žádnou zkouškou lovecké upotřebitelnosti. Na zkouškách se zkouší na předem usmrcené zvěři a při práci na uměle založené stopě se pořadí zkoušených psů nelosuje a psi nastupují k vypracování stopy v pořadí, jaké si při zahájení zkoušek vylosovali;

 

b) individuální zkoušky barvářů (IHb) - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dosledu spárkaté zvěře. IHb se zkouší při lovu zvěře spárkaté v případě, že je nutné zastřelený nebo postřelený kus dosledovat. IHb se mohou účastnit psi všech plemen barvářů, kteří uspěli při Pb;

 

c)  zkouška hlasitosti - zkouší se pouze u psů, kteří absolvovali IHb, ale z důvodu dosledu zhaslé zvěře neměli možnost hlasitého štvaní a stavění. Zkoušku hlasitosti je možné předvést ve volné honitbě vyhledáním zdravé zvěře.

 

(6) Jednotlivé zkoušky jsou uzpůsobeny charakteristickým vrozeným pracovním vlastnostem těchto psů. Struktura jednotlivých zkoušených disciplín umožňuje mimo prokázání lovecké upotřebitelnosti prokázat i vlohy barvářů pro potřeby jejich chovu a dále důležité vlastnosti potřebné pro praktický výkon práva myslivosti jako např. poslušnost, ovladatelnost, spolupráce s vůdcem a tak podobně, bez jejichž naučení a zvládnutí by nemohl být pes dobrým loveckým psem.

 

(7) Účastní-li se plemena barvářů zkoušek, které pro ně nejsou vypsány v tomto zkušebním řádu, jsou zkoušeni a posuzováni podle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry, případně honičů.

 

(8) Psi, kteří zvěř prokazatelně načínají nebo hrobaří, jsou ze zkoušek vyloučeni. Načínání zvěře a hrobaření uvedou rozhodčí v soudcovské tabulce. Dále jsou ze zkoušek vyloučeni všichni psi, kteří obdrželi známku, která znemožní jejich zařazení alespoň do III. ceny.

 

(9) V dále uvedených soudcovských tabulkách jsou uvedeny disciplíny zkoušek, které se při jednotlivých zkouškách přezkušují.